Εξάρτηση από ουσίες

29 Σεπτεμβρίου 2017
Spice
29 Σεπτεμβρίου 2017
Εξαρτημένοι από καπνό, Εξαρτημένοι από κάπνισμα, Διακοπή καπνίσματος
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – DXM (δεξτρομετορφόνη)
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – GBL (γάμμα-βουτυρολακτόνη)
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – GHB (γάμμα-υδροξυβουτυρικό)
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Kat, Khat
14 Μαρτίου 2019
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Αλκοόλ
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Βουτανδιόλη
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Εξάρτηση από φαρμακευτικές ουσίες
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Κάνναβη
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Κρυπτόν
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Μελανοτάνη
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Μεφεδρόνη
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Ναρκωτικά, Εργαστηριακός έλεγχος για ναρκωτικά
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Οπιούχα (οπιοειδή)
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Ουσίες με κεντρική διεγερτική δράση
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Ουσίες ντόπιγκ
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Σύνδρομο στέρησης αλκοόλ
29 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Ψευδαισθησιογόνα
29 Σεπτεμβρίου 2017
Οξεία δηλητηρίαση