Αναστρέψιμο ισχαιμικό νευρολογικό έλλειμμα, ΑΙΝΕ (RIND)

ICD-10: G45

Ορισμός

Παλαιότερη έννοια, η οποία τείνει να εγκαταληφθεί, συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό του ΑΕΕ.

Νευρολογικά συμπτώματα διάρκειας από 24 ώρες μέχρι το μέγιστο τρεις εβδομάδες.

Γενικά βλέπε το υποκεφάλαιο ΠΙΕ και ΑΕΕ στο παρόν κεφάλαιο.

‘’Μικρότερο ΑΕΕ’’, αν πρόκειται για διάρκεια μεγαλύτερη από 24 ώρες, αλλά μικρότερη από 1 εβδομάδα.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019