Μπορέλια

ICD-10: A69

Τρεις διαφορετικές δερματικές εκδηλώσεις είναι πιθανές μετά από λοίμωξη από μπορέλια:

Χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα, λεμφοκύτωμα από μπορέλια και αντίστοιχα χρόνιο μεταναστευτικό ερύθημα.

 

Βλέπε το κάθε αντίστοιχο υποκεφάλαιο στο παρόν κεφάλαιο, καθώς και το υποκεφάλαιο Μπορέλια στο κεφάλαιο των νευρολογικών νόσων.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019