Υπερτροφία κοιλίας (Ερμηνεία-ΗΚΓ)

ICD-10: I51

Η μέτρηση με βάση το πλάτος των QRS είναι αβέβαιη.

Ο χρόνος διέγερσης (στμ. ταχύτητα εκπόλωσης) των κοιλιών (VAT/ventricular activation time) αποτελεί πιο αξιόπιστη μέθοδο.

Ένας υπερτροφικός μυς απαιτεί περισσότερο χρόνο από ένα φυσιολογικό, για να διεγερθεί ηλεκτρικά.

Η μέτρηση του VAT, όπως στο ΗΚΓ, αποτελεί το χρόνο από την έναρξη καταγραφής του συμπλέγματος των κοιλιών μέχρι την κορυφή του επάρματος-R.

Γι’ αυτό και παρουσιάζεται αυξημένος σε υπερτροφία.

 

Υπερτροφία αριστερής κοιλίας:

VAT σε V4-6 > 0,05 sec,

R στη V5 > 26 mm,

R στη V5 ή τη V6 + S στη V1 > 35 mm,

R στην aVL > 15 mm,

ασύμμετρη εμφάνιση ST-T,

δηλαδή κατασπάσεις-ST με κυρτότητα προς τα επάνω και αρνητικοποίηση του Τ στην περιοχή της αριστερής κοιλίας.

 

Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας:

VAT στη V1-2 > 0,03 sec,

R > S στη V1,

χαρακτηριστικά S στις απαγωγές Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (σύνδρομο –SI –SII –SIII),

ασυμμετρία ST-T στην περιοχή της δεξιάς κοιλίας.

Γενικά υψηλά R στη V1,

βαθιά S στη V6,

συγχρόνως με δεξιά απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα.

 

Συμβουλές:

Όταν διαπιστώνεται υπερτροφία χωρίς υπέρταση, συνιστάται παραπομπή για ΥΚΔ με διαγνωστικό ερώτημα για Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019