Ίλιγγος – Κεντρικός ίλιγγος

ICD-10: Η81.4

Φυσιολογική δοκιμασία θερμικού ερεθισμού συνηγορεί κατά της αιθουσαίας αιτιολογίας.

Σε κεντρική αιτιολογία συχνά εκδηλώνεται αιφνίδια νόσηση με κεφαλαλγία και νευρολογικά ελλείμματα.

Ο νυσταγμός είναι κάθετος με αλλαγή της κατεύθυνσής του στις αλλαγές της κατεύθυνσης του βλέμματος χωρίς κόπωση και δεν υποχωρεί με τη σταθεροποίηση του βλέμματος.

Σε κάθετο, όπως και περιστροφικό νυσταγμό, κατά πρώτο λόγο σκεφτείτε κεντρική βλάβη.

 

Παρεγκεφαλιδικό έμφρακτο/ αιμορραγία:

Ξαφνικός ίλιγγος, συχνά αταξία, αυτόματος νυσταγμός, φυσιολογική δοκιμασία απότομης στροφής του κεφαλιού, ίσως παθολογική διαδοχοκινησία, νευρολογικά συμπτώματα σε ίλιγγο συνεπάγονται επείγουσα παραπομπή, όπως σε ΑΕΕ.

Στο 25% των παρεγκεφαλιδικών εμφράκτων εκδηλώνονται μόνο συμπτώματα ιλίγγου.

 

Δηλητηρίαση:

Περισσότερο γνωστή από φαινυτοῒνη.

 

Ίλιγγος ημικρανίας. Αιθουσαία ημικρανία:

Ο ίλιγγος μπορεί να προκύψει τόσο στη φάση της αύρας, όσο και κατά τη διάρκεια των κρίσεων ημικρανίας με νυσταγμό, αλλά επίσης και χωρίς καθόλου πονοκέφαλο με διάρκεια από λεπτά ως 24 ώρες.

Μερικές φορές αυτόματος νυσταγμός στη διάρκεια της κρίσης.

Απαντά ικανοποιητικά στην προληπτική φαρμακευτική αγωγή κατά της ημικρανίας, π.χ. σε βήτα αποκλειστές.

Η δράση των τρυπτανών είναι περιορισμένη.

Υπερεκπροσώπηση ενοχλήσεων ιλίγγου, συμπεριλαμβανομένης της ναυτίας των ταξιδιωτών σε άτομα με ημικρανία.

 

ΠΣ (MS):

Κυρίως σε πλάκα με εντόπιση στις αιθουσαίες συνδέσεις.

 

Όγκος γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας:

Ίλιγγος, αυτόματος νυσταγμός, φυσιολογική δοκιμασία απότομης στροφής του κεφαλιού, ίσως παθολογική διαδοχοκινησία.

Η υποψία συνεπάγεται παραπομπή σε νευρολόγο, εξέταση με ΑΤ ή ΜΤ.

 

Σύνδρομο Wallenberg/ PICA:

Διαταραχές κυκλοφορικού/ ΑΕΕ στο οπίσθιο κατώτερο τμήμα της παρεγκεφαλίδας (ή στη σπονδυλική αρτηρία), κάτι το οποίο προκαλεί ίλιγγο, νυσταγμό,διαταραχή συντονισμού στα άκρα της μίας πλευράς (ημιαταξία), δυσχέρειες κατάποσης, βραχνάδα, μειωμένη αισθητικότητα προσώπου και την αντίθετη πλευρά του σώματος.

Επείγουσα παραπομπή, όπως σε ΑΕΕ.

 

Σπονδυλοβασική ανεπάρκεια:

Σπάνιο να προκύπτει μόνη της μόνο με ίλιγγο.

Συχνά εκδηλώνονται επίσης και συμπτώματα από το εγκεφαλικό στέλεχος (όπως κυμαινόμενο επίπεδο συνείδησης, διπλωπία, επεισόδια πτώσης, παρέσεις, παραισθησίες, μείωση ακοής, δυσαρθρία, διαταραχές όρασης, σύγχυση, κεφαλαλγία).

Μπορεί να προκληθεί από στροφή/ έκταση της ΑΜΣΣ.

 

Νόσος μικρών αγγείων:

Προοδευτική εξέλιξη.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019