Ακουστικά βαρηκοΐας

Βλέπε και το υποκεφάλαιο Μείωση ακοής  στο παρόν κεφάλαιο.

 

Ορισμός

Βοηθητικές συσκευές, που ενισχύουν τους ήχους και οι οποίες μπορούν σε διαφορετικό βαθμό να αντισταθμίσουν τη μείωση της ακοής.

Οι συσκευές ακουστικών βαρηκοῒας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της αποκατάστασης της ακοής.

 

Αιτιολογία

Χρησιμοποιούνται σε μείωση της ακοής, η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε εμπόδια της ακουστικής οδού είτε να είναι νευροαισθητήριας αιτιολογίας.

Συχνά λειτουργεί καλύτερα στις βλάβες της πρώτης (βαρηκοΐα αγωγιμότητας) από τις δύο κατηγορίες.

 

Αντικειμενική εξέταση

Προηγείται έλεγχος της αναγκαιότητας τοποθέτησης ακουστικών βαρηκοΐας με ιατρική επίσκεψη.

 

Επισκόπηση αυτιού:

Βύσμα κυψελίδας, εξωτερική ωτίτιδα, μέση ωτίτιδα, άθικτοι τυμπανικοί υμένες;

 

Διερεύνηση

Λήψη ιστορικού, για να καταγραφεί το πρόβλημα ακοής και το είδος των αναγκών.

Ακουόγραμμα (ερμηνεία ακουογράμματος), για να προσδιοριστεί ο βαθμός και ο τύπος της μείωσης της ακοής.

Διερεύνηση διαμέσου ΩΡΛ ή Ακουολογικού κέντρου, για να αποκλειστεί υποκείμενη αιτία, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί (ωτοσκλήρυνση, ακουστικός όγκος).

Θεραπεία

Παραπομπή σε ακουολογικό κέντρο/ ΩΡΛ κλινική για εκτίμηση και, αν κριθεί απαραίτητο, έλεγχος της αναγκαιότητας τοποθέτησης ακουστικών βαρηκοΐας κ.ά. βοηθητικών ακουστικών μέσων (π.χ. βοηθήματα για την τηλεόραση, κουδούνι πόρτας, τηλέφωνο).

Ο ασθενής πρέπει να παρακινείται να φέρει μαζί του τα ακουστικά βαρηκοΐας, αφού συχνά απαιτείται αρκετός χρόνος, μέχρι να εκπαιδευτεί να τα χειρίζεται.

Επίσης συχνά συμβαίνει να δημιουργείται η εντύπωση από τον ασθενή ότι στιγματίζεται, αφού φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει κάποια λειτουργική δυσχέρεια.

Ποτέ να μην προτείνετε κάποιο συγκεκριμένο τύπο ακουστικών βαρηκοΐας.

Το ακουολογικό κέντρο την επιλέγει με βάση την ανατομία του αυτιού, το είδος της βαρηκοΐας, την κινητικότητα του βραχίονα/χεριού και την επιδότηση από το ασφαλιστικό ταμείο του αρρώστου και τους οικονομικούς περιορισμούς από την πλευρά του ασθενή.

Το ακουολογικό κέντρο/ ο ακουολόγος έχουν επίσης την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των ακουστικών μετά από την αγορά τους σχετικά με τυχόν απαιτούμενες ρυθμίσεις/ ή αλλαγή της συσκευής.

Ο ασθενής μπορεί να δανειστεί τη συσκευή (σε κάθε νομαρχία ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί).

Μία εναλλακτική λύση αποτελεί η αγορά της συσκευής από τον ασθενή διαμέσου ιδιωτικού παρόχου υγειονομικής περίθαλψης και εταιρείας ακουστικών βαρηκοῒας.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας, που τοποθετούνται ’’μέσα στο αυτί’’, δεν είναι κατάλληλα σε μία ενοχλητική εξωτερική ωτίτιδα.

Σε μία τέτοια περίπτωση μία εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι ακουστικά βαρηκοΐας οστέινης αγωγιμότητας με βίδα τιτανίου (σε σοβαρή μείωση της ακοής).

Η αποκατάσταση της ακοής μπορεί να περιλαμβάνει ομαδικά μαθήματα σε άτομα, που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοῒας, καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη κατά ομάδα ή εξατομικευμένη.

Ατομική φροντίδα:

Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη μείωση της ακοής και τις στρατηγικές, που μπορούν να μειώσουν τις συνέπειες των λειτουργικών δυσχερειών.

Συμμετοχή σε σχετικά μαθήματα.

Είναι σημαντικό για το περιβάλλον του βαρήκοου ατόμου να μιλάνε αργά, να αρθρώνουν σωστά τις λέξεις και να επιτρέπουν στο άτομο, που έχει υποστεί βλάβη της ακοής, να παρατηρεί τις κινήσεις του στόματος.

Μη μιλάτε πολύ δυνατά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πόνο στο αυτί του ατόμου με τη βλάβη της ακοής!

Προφύλαξη της ακοής κατά τη χρήση χορτοκοπτικού για το κόψιμο του γρασιδιού και σε άλλα θορυβώδη περιβάλλοντα.
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2021